Giày bít_Hơn 10cm

 Giày bít tròn - GBT047KEMBO  Giày bít tròn - GBT047KEMBO
 Giày bít tròn - GBT047HONDA  Giày bít tròn - GBT047HONDA
 Giày bít tròn - GBT047DENVA  Giày bít tròn - GBT047DENVA
 Giày bít nhọn - GBN104TRADA  Giày bít nhọn - GBN104TRADA
 Giày bít nhọn - GBN104DENBO  Giày bít nhọn - GBN104DENBO
 Giày bít nhọn - GBN104D01BO  Giày bít nhọn - GBN104D01BO